วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เสื้อผ้าสตรี5

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        กองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 

สอนโดย
อาจารย์บุปผชาติ  กัลยา ณ สุนทร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษหลักสูตรเสื้อผ้าสตรี 5  
(รหัส  31105)
 ประเภทวิชา       คหกรรม
สาขาวิชา         แฟชั่นและสิ่งทอ

จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
        1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสตรีและชุดติดกัน
         2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสตรีและชุดติดกัน
         3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน
         4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือการประกอบอาชีพ

รายชื่อวิชาที่สอน
        รหัสวิชา 31101-02          วิชากางเกงสตรี                                      100 ชั่วโมง
        รหัสวิชา 31102-02          วิชาชุดติดกัน                                          100 ชั่วโมง  

รหัสวิชา 31101-02
วิชากางเกงสตรี
   
              100 ชั่วโมง (ทฤษฎี 20 ชั่วโมง ปฏิบัติ 80 ชั่วโมง)
                                              (ทฤษฎี 1 หน่วยกิต/ ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
        1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ สร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี
        2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี
        3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการทำงาน
        4. สามารถนำความรู้  ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การเลือกและคำนวณวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บกางเกงสตรีแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยกแบบตัดกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบของตัวกางเกงสตรี การตัด การเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องกางเกงสตรีแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน
        1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บกางเกงสตรี
        2. กระโปรงกางเกง
        3. กางเกงขายาว 2 จีบปล่อย
        4. กางเกงขายาวไม่มีเกล็ด      

แผนการสอน
หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน
 (ท-ป-รวม)
1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บกางเกงสตรี


1. ตัดเย็บกางเกงด้วยมือและจักรตามหลักวิธีการ
2. เลือกและคำนวณผ้าสำหรับตัดเย็บกางเกง
3.วัดตัวเพื่อตัดเย็บกางเกง
1.การใช้วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเย็บและการบำรุงรักษา
2. การตัดเย็บด้วยมือ
3. การตัดเย็บด้วยจักร 
4.การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดกางเกง
5. การเลือกผ้า และวัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์
2-8-10
2. กะโปรงกางเกง
สร้างแบบและตัดเย็บกระโปรงกางเกง1. หลักการสร้างแบบและการตัดเย็บ
  1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
  1.2 การสร้างแบบกระโปรงกางเกง
  1.3 การตัดเย็บกระโปรงกางเกง
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน
1 บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุ,อปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์

6-24-30

3. กางเกง ขายาว ๒ จีบปล่อย


สร้างแบบและตัดเย็บ กางเกงขายาว ๒ จีบปล่อย
1. หลักการสร้างแบบและการตัดเย็บ
1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
1.2 การสร้างแบบกางเกงขายาว ๒ จีบปล่อย
1.3 การตัดเย็บกางเกงขายาว ๒ จีบปล่อย
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน
1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์6-24-30
4. กางเกงขายาวไมมีเกล็ด
สร้างแบบและตัดเย็บกางเกงขายาวไม่มีเกล็ด
1. หลักการสร้างแบบและการตัดเย็บ
1.1 ชนิดของผ้าและการคำนวณผ้า
1.2 การสร้างแบบกางเกงขายาวมีเกล็ด
1.3 การตัดเย็บกางเกงขายาวมีเกล็ด
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน
1. บรรยาย/อภิปราย
2. สาธิต
3. วัสดุอุปกรณ์การตัดเย็บของจริง
4. สื่อวีดิทัศน์


6-24-30

รวม
20-80-100รหัสวิชา 31102-02
วิชาชุดติดกัน
                     100 ชั่วโมง (ทฤษฎี 20 ชั่วโมง ปฏิบัติ 80 ชั่วโมง)
                                             (ทฤษฎี 1 หน่วยกิต/ ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต)

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
        1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกัน
        2. มีทักษะในการสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกัน
        3. ตระหนักและมีกิจนิสัยในการทำงาน
        4. สามารถนำความรู้  ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา
        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานงานตัดเย็บ  การเลือกและคำนวณวัสดุ  เพื่อใช้ในการตัดเย็บชุดติดกันแบบต่างๆ วิธีการวัดตัว การสร้างและแยกแบบชุดติดกันแบบต่าง ๆ การปรับแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง เทคนิคการเย็บส่วนประกอบชุดติดกัน การตัดเย็บ การลองตัวและการแก้ไขข้อบกพร่องของชุดติดกันแบบต่าง ๆ

หัวข้อวิชาที่สอน
1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บชุดติดกัน
2. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ
3. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ

แผนการสอน

หัวข้อวิชา
สมรรถนะ
เนื้อหาสาระ
กิจกรรมการเรียนรู้/สื่อ
เวลาเรียน (ท-ป-รวม)
1. ความรู้พื้นฐานงานตัดเย็บชุดติดกัน
1. ตัดเย็บกระโปรงด้วยมือและจักรตามหลักวิธีการ
2. เลือกและคำนวณผ้าสำหรับตัดเย็บชุดติดกัน
3.วัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดติดกัน
4. การสร้างแบบเสื้อสตรีเบื้องต้น
1.การใช้วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ในการตัดเย็บและการบำรุงรักษา
2. เทคนิคการเย็บด้วยมือ
3. เทคนิคการเย็บด้วยจักร 
4. การเลือกผ้า คำนวณผ้า     วัสดุเพื่อใช้ในการตัดเย็บ
5.การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัด  ชุดติดกัน
6. การสร้างแบบเสื้อสตรีเบื้องต้นเพื่อปรับแบบตัดเป็น ชุดติดกัน

1. วัสดุ,อุปกรณ์การ ตัดเย็บ
2. สื่อวีดิทัศน์


8-10-18
2. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ
สร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ


1. หลักการสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ
1.1 การสร้างแบบและปรับแบบชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ
1.2 การวางแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบไม่ตัดต่อ
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน

๑. บรรยาย/สาธิต
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
4. ตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ/รูปภาพงาน
6-34-40
3. การสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ
สร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ1. หลักการสร้างแบบและตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ
1.1 การสร้างแบบชุดติดกันแบบตัดต่อ
1.2 การวางแบบตัดเย็บชุดติดกันแบบตัดต่อ
2. การลองตัวและแก้ไขชิ้นงาน

๑. บรรยาย/สาธิต
2. เอกสารประกอบการเรียน
3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อสตรี
4. ตัวอย่างชิ้นงานสำเร็จ/รูปภาพงาน
6-36-42

การวัดและประเมินผล

        การประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนหลักสูตรวิชาชีพ

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลงาน วิชากางเกงสตรี

             


ผลงาน วิชาชุดติดกัน